ПРАВНА ПОМОЩ

Тук използването на професионалисти е наложително. Често грешки в тази сфера струват скъпо. Ние основно работим в сферата на музиката, но смело посягаме към видеозаписите, киното, литературата и изобразителното изкуство. Индустриалната собственост – с други думи патенти, търговски марки, полезни модели, наименования за произход и други – не са бизнес интерес за нас. Повече за индустриалната собственост можете да намерите в Патентно ведомство или чрез лицензиран патентен представител. Ако търсите съдействие или допълнителна информация, както и помощ при заплетени юридически казуси за вашите права, потърсете формата за обратна връзка. 

Това е раздела, в който ще представяме различните проекти, казуси и основни правила в областта на авторските и сродните права. Основно работим в музиката, но смело посягаме към видеозаписите, киното, литературата и изобразителното изкуство. Индустриалната собственост – с други думи патенти, търговски марки, полезни модели, наименования за произход и други – не са бизнес интерес за нас. Повече за индустриалната собственост можете да намерите в Патентно ведомство или чрез лицензиран патентен представител.

За да сме коректно към всички ще започнем с обяснение и описание на отделните носители на права и ползвателите на права.

В едно музикално произведение, звукозапис има трима автори – музика , текст и аранжимент. Тримата са носители на еднакви авторски права, като носител може да бъде и едно лице или двама, или много повече. Правото на авторство е непрехвърлимо, тоест не може да се прехвърли на друг. В практиката се среща т.нар. „отказ от права“, когато авторът се отказва от: своето произведение, от всички последствия от него, от отчисления и последващи възнаграждения, но дори и при отказ името на автор следва да се посочва или изрично да се забрани посочването. Авторите на музика, текст и аранжимент са създателите на дадено произведение, което означава че са защитени от закона и всяко записване и използване на това произведение следва да бъде уредено писмено – договор, декларация, отказ от права или друго индивидуално писмено решение. Този документ трябва да се пази и съхранява, като следва да се предоставя при поискване от заинтересована страна, например при иск на трети лица, пред административните органи при отпечатване на твърди носители, или при доказване на авторство.

Ако сте Автор, то познавайте правата си и ги пазете! Внимавайте за точно определяне на параметрите в задълженията при използване: за какво, в какъв размер, за каква територия, за какъв обем, за брой използвания и всичко, което считате за необходимо. Проверявайте дали сте посочвани коректно навсякъде, където се отчитат излъчванията и разпределят отчисления, в интернет платформи или други форми на изполване на вашите усилия, труд и резултат. Основните Ви права са за възнаграждение, посочване като автор и за непроменен звукозапис, освен ако изрично не договорите нещо различно.

Участие във звукозаписите имат още Артист Изпълнители. Това са хората, които изпълняват произведението. Те не са автори, възможно е , но не винаги съвпадат с някой от останалите носители на авторски права, но задължително притежават права върху изпълнението си. Наричат сродни права, описани са в ЗАПСП, например: правото на упоменаване при всяко възпроизвеждане, правото да не бъде променян записа на изпълнението, правото на публично изпълнение, и други права упоменати изрично или отказани изрично в договор или чрез декларация. Напълно заслужено притежават правото на възнаграждение за своето изпълнение и получаване на отчисления при използване на поризведението.

Когато звукозаписът придобие друга форма, с която да се излъчва по медии и онлайн, започва да се нарича видеозапис, видеоклип, клип, видео, музикално изображение, може и други имена да срещнете. Новата форма не променя правата на авторите по никакъв начин. Добавят се нови трима автори, носители на права със съответно прилежащата им тежест – режисьор, сценарист и оператор. Напълно аналогично на горепосоченото, следва да имат подписан договор за своята работа, или декларация с която отстъпват част или всички права, съответно за отказ от права. Аналогично носителите на правата върху видеозаписа може да са трима, може да е и само един в трите функции, може и да са много повече. Тези права са поименни и непрехвърлими, не може да бъде юридическо лице. Тази група автори също има право на посочване при всяко следващо излъчване и визуализация, както и право на възнаграждение.

За да се случи звукозапис и видеозапис, следва някой да го организира и финансира. Този субект, физическо или юридическо лице, се нарича Продуцент. Дори всички дейности да са безплатни на приятелски начала, да не се цели финансова изгода от продукта, да няма разходи по създаването на призведението, организация на отделни участници, дори и самият инициатор да е автор на текст, музика, аранжимент, режисьор, оператор и сценарист, изпълняващ всички роли и инструменти в звукозаписа – то той отново е Продуцент. За Продуцентът възникват допълнителни права описани в закона, както и право на получаване на отчисления и възнаграждение за труда си – отново сродни права. Практиката познава и физически лица, които изпълняват тази роля, а юридическите лица най-често се наричат лейбъл. Особено и много характерно за България е, групата, дуета, или изпълнителя да създават отделно юридическо лице (ЕТ, ЕООД, ООД, сам-съм-си-рекърдс ), което се занимава с организацията на счетоводството, фактурирането и възнагражденията по линия на сродните права. По света това е рядкост, използват се мениджърски и професионални услуги, с цел правилна и компетентна защита по цялата линия на процеса.

Освен Продуцент, има ощ една сходна форма носител на права: Издател. Отнася се за юридическо лице, което освен сродни права може да бъде носител и на авторски права в ограничен обем – не повече от 20 %. Категорията носители на издателски права е много подобна с продуцентските, като се различава в някои индивидуално договорени обстоятелства и/или хипотези в договорите между страните. Може да съществува разлика и в ангажиментите, касаещи организацията на процеса, ролите, финансовите параметри по вход и изход на средства. Важното е, че договор отново задължително трябва да има.

Използвайте професионалисти, те са запознати, имат опит и добри практики. Пропуснете метода проба-грешка, струва скъпо и е безсмислено.

Всички носители на права в музиката, както посочихме, имат право освен на възнаграждение и на отчисления. Отчисленията се събират от всички ползватели на Вашите записи. Тези суми се събират и разпределят от Организация за Колективно Управление на Права (ОКУП). В България оперират няколко такива организации. Най-разпознаваеми и с добра практика са Мюзикаутор – събират и разпределят отчисления за всички автори и издатели на звукозаписи, литература; и ПРОФОН – събират и разпределят отчисления за всички продуценти и артист-изпълнители. Нито една от двете организации не отговаря за отчисления на режисьори, оператори и сценаристи на видеоклипове – тяхните отчисления са обект на други организации. Те са обществени структури и в тях можете да участвате като членове срещу годишен членски внос, това би ви дало право да гласувате на общи събрания, повече информация и участие в работните групи по проблематиката на правата в музиката. Двете организации събират и разпределят средства за всички, не само за членове – това е важно да се отбележи – членството не е задължително, за да си получавате възнагражденията от използването на Вашите произведения.

Всички отчисления са на годишна база и са готови шест месеца след изтичане на календарната година. Сумите са базирани на използването в медии, публични обекти, концертни изяви и т.н. За правилното отчитане на използването се използват услугите на организация, която извършва детайлен мониторинг на медиите в България – нарича се Бимат. На нейните отчети се формират и седмичните класации за най-слушани изпълнения.

За да бъдете сигурни, че като носители на авторски или сродни права, всички отчисления са разпределени правилно, проверете своите регистрации и коректното попълване на всички имена и носители на латиница – в МА, ПРОФОН и Бимат.

Бъдете внимателни при предложения и обещания на други сходни по дейност структури. За съжаление на пазара оперират и такива: с неясна цел; с декларирани права върху каталози, които не притежават; с подвеждащо или измамно съдържание и други практики.

Тези ОКУП-и представляват, защитават и събират средства от ползвателите на вашият труд. Ползватели са: всички радиа и телевизии, всички заведения, хотели, молове, търговски обекти, фитнес зали, спа центрове, клубове, концертни зали и навсякъде където се слуша музика в обществено пространство. Представяте ли си фитенс или кафене без музика, влизали ли сте в магазин без музика ? Не, а нима трудът за създаването ѝ е безплатен ? Ползвателите са задължени да заплащат за своето музикално оформление. Сумите са минимални и не касаят формирането на техните цени, посещаемост или норма на печалба. Закон и морал са в защита са авторските и сродни права.

Важно е да се добави , че организации за дигитална дистрибуция, оналйн платформи, бутикови или ограничени ОКУП-и, които не нарушават закона, действат напълно легално и предоставят качествена услуга СЪЩЕСТВУВАТ. След добра проверка и консултация по договорите за отдаване и управление на права МОЖЕ да се работи с тях. Членството или принадлежността Ви към такава, не прекратява отчисленията от споменатите вече организации, нито Ви носи някаква забрана или вреда. Всеки сам преценява къде и срещу какво си предоставя каталога.

Информация за активностите на ОКУП-ите, законовите промени, срокове за отчисления, проекти и инициативи, откровенни опити за измами или зловредно използване на репертоар, можете да намерите в допълнителните секции на сайта. 

Dr.Flame  следи в детайли пазара, ползватели, обществени структури заети с регулациите, общите събрания, управителните съвети, контролните комисии, спазването на правилата за отчитане и сроковете за отчисления. В секцията за обратна връзка можете да зададете въпроси за дейността, отчета и регистрацията в тях.

ЗАКОН ЗА АВТОРСКИ ПРАВА

От Януари 2019 г. влезе в сила промяната в Закона за Авторските права и сродните му права (ЗАПСП), която промяна има потенциал да промени изцяло средата на ползвателите в България.

Промяната касае Общините, на които бе вменено задължението (правото) да извършват проверки и да съставят актове за нарушение на всички публични ползватели на музикално съдържание. С други думи: инспекторите от общините проверяват на място всички заведения, фитнеси, клубове, кафенета, магазини и така нататък, в които звучи музика. При констатирана липса на договор за уредени права за звучащото музикално оформление се съставя Акт с глоби от 2 000 до 10 000 лв. 

Промяната в закона в следствие на дългогодишна битка, усилия на поколения творци заедно , в защита на правата на собственият си талант. Това е правна стъпка, в посока на защита и овъзмездяване на авторите, изпълнителите и продуцентите на музиката. Вложеният ресурс в развитие, учене, репетиции, записи, преговори, нормативни тежести, безброй договори, декларации и регистрации – следва да бъде овъзмездяван.

Всеки ползвател може да се предпази от неудобството и от финансовата санкция, като заплати годишна такса, която е несравнима по обем спрямо възможните глоби. Приблизителната сума, както и онлайн заявка за лицензия ( документ, уреждащ правата) можете да намерите тук: http://calculator.musicpro.org/

След уреждането, всеки ползвател получава стикер на входната врата за съответната година. Липсата на такъв е сигнал за неуредени права. Всеки носител на права, който констатира липсата на стикер, а слуша в обекта собствената си музика и творчество – може да подаде сигнал в общината по район.

Какво се случва с парите, събрани от ползвателите на музиката? Сумата се събира от секторите Публично изпълнение по сметките на ОКУП-ите ПРОФОН и Мюзикаутор. След изтичането на календарната година те се разпределят на носителите на съответните права, базирано на правилата за разпределение на двете дружества. Отчисления се правят на членове на дружествата и на нечленове, не се прави разделяне или разлика сред носителите. Както не се прави разлика за български или чуждестранни носители на права.

Ако изпитвате затруднения, не разбирате защо трябва да платите за музиката, която използвате, имате въпроси като носител на права или просто искате да си уредите правата спокойно – Пишете ни!  Dr.Flame e лицензиран от дружествата за управление на права и има правото да подписва договори и лицензии за уредени права на търговски обекти.

Във връзка с промените в ЗАПСП, с която се вмени задължението/правото на общините да проверяват търговските обекти за уредени права за своето музикално оформление, ПРОФОН и Мюзикаутор започнаха обучения на място. Експертите от ОКУП-ите отговарят на въпроси, представят презентации, и обучават как и какво да проверяват, кои са носителите на права и какво се случва със събраните средства директно в среща с общинските инспектори.

Възможността общинските инспектори да проверяват и наказват обекти, не изключва ролята на Министерство на културата, която е пряко ангажирана с тази дейност и задължена по закон. Същите права за проверка и налагане на санкция имат и самите ОКУП-и. Правото да подадат сигнал за неоторизирано използване на репертоар имат и самите носители на права, които констатират нерегламентирано използване на произведенията си.

Тази стъпка е изключително важна, за да има разбиране в самите проверяващи, какви са инвестициите, трудът и усилията за крайният музикален резултат и колко миниатюрно малки са събраните отчисленията за автори и изпълнители, на фона на оборотите и печалбите на търговските обекти. 

Проектът е изключително важен за всички участници в процеса. Общините ще увеличат своя капацитет, ще имат все по-важен обществен резултат, ще повишат своята репутация защитавайки културата и нематериалните права на музиката. Ползвателите трябва да разберат, че използването на музика не е безплатно и не е природно общодостъпно благо, а в същото време нито един обект не може да съществува без музиката. Създателите на произведенията трябва да получат своето заслужено признание и овъзмездяване.

Проектът е технически подкрепен с изцяло онлайн обяснение, техническа порддръжка и бързо и лесно обслужване за всички ползватели, който искат да защитят своите обекти, да лицензират своята музика и да продължат използването легално в своите обекти.

Последната локация за обучение е в гр.Русе и околни общини. От Мюзикаутор съобщават, че получават положителна обратна връзка за проекта. Няколко общини вече са възложили на свои служители извършването на проверки за наличието на лиценз за музика, което допълнително ще засили контрола и ще извади сектора на светло. https://www.musicautor.org/bg/article/Zasilen-interes-ot-strana-na-biznesa-i-mestnite-vlasti-kam-obucheniyata-provezhdani-ot-ekipa-na-MusicPro

Dr.Flame подкрепя проекта и сътрудничи на всички стани в процеса, като целта ни откровенно е увеличаване доходността на носителите на права в музиката.

ТЕ ВЕЧЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА:

Флейм Стартър като подизпълнител на Фондация Колективът се зае с лицензирането на музиката на един страхотен речен фестивал.

На импровизирана сцена се случват различни творчески събития като музикални изпълнение, ДЖ сетове, изложби, импро театър, обучения, отворени уроци, лекции или просто музикални джем сешъни за всички.

Фестивалът се случва на открито, на кея на гр. Русе и е със свободен достъп от всички. Няма билети, няма организиран вход или контрол на достъп, няма увеличение в сметките за консумираните напитки. С други думи – няма директни приходи за това да се случва събития. Всичко е благотворително, с доброто име и усилия на няколко спонсори или лични средства на организаторите.

От Колективът и екипа на “Реките на града Русе” се обърнаха към нас, за да лицензираме фоновата музика, както и да направим изрядни изпълненията на групите и музикалните изпълнители. Всичко, което минава през дейността на Флейм Стартър е в партньорство с националните организации за колективно управление на права и с уредени и овъзмездени права на авторите.

За нас е чест и удоволствие да подкрепим българската музика и правото на всеки автор да получава своето справедливо според нормите възнаграждение, както и фактът, че събитието е изрядно според българското законодателство и добрата търговска практика.

ОБУЧЕНИЕ:

Експерти от екипа на Флейм Стартър участват в различни инициативи за обучения, кампании, законови промени, навлизане на нови политики и справедливо възнаграждение за права в музиката. Участваме като част от експертните групи на Мюзикаутор и Профон, провеждаме съвместни обучения за средните музикални училища с доказани имена от музикалната сцена в България и в различните работни групи към БМА и Министерство на културата.

Ангажирани сме в актуализацията на всички законови и подзаконови нормативни актове, така че те да помагат и защитават правата на българският музикален бизнес. Като част от контролните комисии на българските ОКУП участвахме в изграждането на новите системи за преразпределение и въвеждането на бМат като мониторингов инструмент.

В едно следпандемично бъдеще ще подновим фокус групите и обученията за ученици и студенти, които в началото на своята практика да са запознати със своите права и начини за възнаграждения за своите творчески усилия.